ادامه مسیر از روی نول جنوبی-16.JPG - Download this image
 

انتهای تنگ خرسی-24.jpg - Download this image
 

بر فراز تاپو-18.JPG - Download this image
 

بر فراز تاپو-19.JPG - Download this image
 

بر فراز نول شمالی-14.JPG - Download this image
 

تراورس نول شمالی-13.JPG - Download this image
 

تنگ خرسی-27.jpg - Download this image
 

تنگ کبوتری-29.jpg - Download this image
 

خط الراس شرقی از پازن پیر-22.jpg - Download this image
 

دره شتر ریز-2.JPG - Download this image
 

شب مانی دوم-10.JPG - Download this image
 

شب مانی گردنه بیژن-ابتدای دره شتر ریز-1.JPG - Download this image
 

قله نمک-6.JPG - Download this image
 

مسیر تنگ خرسی به کبوتری-26.jpg - Download this image
 

مسیر دشت گرگی از پازن پیر-23.JPG - Download this image
 

مسیر شتر ریز تا کاسه برف کرمو-3.JPG - Download this image
 

مسیر طی شده-8.JPG - Download this image
 

مسیر قاش سرخ تا تاپو-17.JPG - Download this image
 

مسیر قله برف کرمو و ادامه خط الراس از روی گردنه برف کرمو-5.jpg - Download this image
 

مسیر نمک تا کل خرمن-7.JPG - Download this image
 

منطقه خطیر سوخته-25.JPG - Download this image
 

نمایی از خط الراس از نول شمالی-15.jpg - Download this image
 

وهل یا سرو کوهی-28.JPG - Download this image
 

کاسه برف کرمو-4.JPG - Download this image
 

کل خرمن از تراورس نول شمالی-12.JPG - Download this image
 

کل خرمن-9.JPG - Download this image
 

گردنه بین رمبسه و پازن پیر-شب مانی سوم-20.JPG - Download this image
 

گردنه نول-11.JPG - Download this image