1,199 KB
TCXD 206-1998-Coc khoan nhoi-Yeu cau chat luong.doc
531 KB
TCXD 207-1998-Bo loc bui tinh dien-Sai so lap dat.doc
176 KB
TCXDVN 305-2004- Be tong khoi lon-QPTC va NT.doc
179 KB
TCXDVN 326-2004-Coc khoan nhoi-Thi cong va nghiem thu-Phu luc C.xls
212 KB
TCXDVN 326-2004-Coc khoan nhoi-Thi cong va nghiem thu-Thay 197-1997.doc
3,460 KB
tcxd 245-2000- gia co nen dat yeu bang bac tham.doc
815 KB
tcxdvn 286-2003-dong va ep coc-tc thi cong va nghiem thu.doc
213 KB
tcxdvn 296-2004-dan giao -cac yeu cau ve an toan.doc
375 KB
tcxdvn 302-2004- thi cong chong nut bt va btct duoi tac dong nong am.doc
90 KB
tcxdvn 303 -2004-cong tac lat va lang-tc va nt.doc
124 KB
tcxdvn 303-2006-cong tac hoan thien trong xd-thi cong va nghiem thu.doc
453 KB
tcxdvn 313-2004- thi cong chong nut bt va btct duoi tac dong nong am.doc
14,170 KB
tcxdvn 318-2004-bao tri ket cau bt va btct.doc
286 KB
tcxdvn 319-20-8-2004-lap dat he thong noi dat thiet bi cho ctcn.doc