Download from 4shared
รายการไจก้า...พารวย
02 เทปรายการเต็ม 01-90 เทป
03 เทปรายการเต็ม 91-102 เทป
04 แทร็คเข้ารายการ
05 แทร็คไจก้าพาคุย
06 แทร็คคุยทั่วไป
07 แทร็คส่งรายการ
08 ประสบการณ์ไจก้า
09 สปอตและจิงเกิ้ล ไจก้า ลาชูเล่