3,728 KB
แผนการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ม.1 โดยศิริพร หรือปุ๋ย.rar
34,853 KB
แผนการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6.rar
922 KB
แผนการจัดการเรียนรู้ สังคม ป.5 โดยครูพรเพชร.rar
621 KB
แผนการจัดการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง โดยนภาวรรณ หรือข้าวแกง.rar
2,189 KB
แผนการจัดการเรียนรู้ หน้าที่พลเมืองฯ ม.1 โดยศิริพร หรือปุ๋ย.rar
3,038 KB
แผนการจัดการเรียนรู้ เศรษฐศาสตร์ ม.1 โดยนภาวรรณ หรือข้าวแกง.rar
44,864 KB
แผนการจัดการเรียนรู้ เศรษฐศาสตร์ ม.4-6.rar
3,569 KB
แผนคมสันต์.rar
16,959 KB
แผนจรุงจิต [ป.4].rar
185,181 KB
แผนทักษิณ.rar
99,894 KB
แผนปวีรา [ป.4].rar
94,621 KB
แผนปัทมาภรณ์ [ม.2].rar
796 KB
แผนพลวัฒน์ ม.5 ภูมิศาสตร์กับพระพุทธ กัลยาณวัตร.rar
193 KB
แผนวิชาญ ป.5.rar
3,901 KB
แผนศิริพร [ป.5].rar
6,209 KB
แผนสันทนา [ป.3].rar
7,633 KB
แผนสุกัญญา [ป.2].rar
35,877 KB
แผนอนุทิน [ม.5].rar
26,151 KB
แผนอัจฉราพร [ม.2]_2.rar
7,482 KB
แผนอำพา [ม.4].rar