66,675 KB
แผนการจัดการเรียนรู้ ศาสนา ม.4-6.rar
3,728 KB
แผนการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ม.1 โดยศิริพร หรือปุ๋ย.rar
34,853 KB
แผนการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6.rar
922 KB
แผนการจัดการเรียนรู้ สังคม ป.5 โดยครูพรเพชร.rar
2,189 KB
แผนการจัดการเรียนรู้ หน้าที่พลเมืองฯ ม.1 โดยศิริพร หรือปุ๋ย.rar
3,038 KB
แผนการจัดการเรียนรู้ เศรษฐศาสตร์ ม.1 โดยนภาวรรณ หรือข้าวแกง.rar
44,864 KB
แผนการจัดการเรียนรู้ เศรษฐศาสตร์ ม.4-6.rar
3,569 KB
แผนคมสันต์.rar
16,959 KB
แผนจรุงจิต [ป.4].rar
185,181 KB
แผนทักษิณ.rar
99,894 KB
แผนปวีรา [ป.4].rar
94,621 KB
แผนปัทมาภรณ์ [ม.2].rar
796 KB
แผนพลวัฒน์ ม.5 ภูมิศาสตร์กับพระพุทธ กัลยาณวัตร.rar
193 KB
แผนวิชาญ ป.5.rar
3,901 KB
แผนศิริพร [ป.5].rar
6,209 KB
แผนสันทนา [ป.3].rar
7,633 KB
แผนสุกัญญา [ป.2].rar
389 KB
แผนสุกัญญา หรือยุ้ยศรี สังคม ป.6.rar
35,877 KB
แผนอนุทิน [ม.5].rar
26,151 KB
แผนอัจฉราพร [ม.2]_2.rar