33,356 KB
ED5205 เชียงคำ.rar
94 KB
การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก lส่ง.doc
42 KB
การวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้สู่แผนการจัดการเรียนรู้.doc
48 KB
การออกแบบการจัดการเรียนรู้.doc
50 KB
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์.doc
50 KB
ปกรายงาน.doc
114 KB
ประวัตคอม ยุคที่ 2-5.doc
378 KB
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์.doc
374 KB
ประวัติความเป็นมาของเครื่องคอมพิวเตอร์.pdf
537 KB
ประวัติเครื่องคอมพิวเตอร์ 1-5.docx
83 KB
ส่งงานการอบรมการเขียนแผน ราชภัฎ.rar
6,146 KB
หน่วยที่1ร่างกายมนุษย์.doc
15,436 KB
หน่วยที่2สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม.doc
1,691 KB
หน่วยที่3หินและการเปลี่ยนแปลง1.doc
4,795 KB
หน่วยที่4สารในชีวิตประจำวัน.doc
96,945 KB
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน.doc
4,134 KB
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน.pdf
229 KB
แผนการจัดการเรียนรู้.pdf
1,360 KB
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4.doc
109 KB
แผนที่ 2.doc