33,356 KB
ED5205 เชียงคำ.rar
94 KB
การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก lส่ง.doc
927 KB
ชุดพัฒนากระบวนการวิเคราะห์การอ่านข้อความ ภาษาอังกฤษ.pdf
50 KB
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์.doc
553 KB
บทเรียนสำเร็จรูป ไฟฟ้าน่ารู้.pdf
200 KB
บทเรียนสำเร็จรูป.doc
114 KB
ประวัตคอม ยุคที่ 2-5.doc
374 KB
ประวัติความเป็นมาของเครื่องคอมพิวเตอร์.pdf
537 KB
ประวัติเครื่องคอมพิวเตอร์ 1-5.docx
249 KB
ผังการฟัง.ppt
31,782 KB
ภาษาไทย อ.อัมพร.rar
78 KB
สรุปการบริหารจัดการชั้นเรียน.ppt
83 KB
ส่งงานการอบรมการเขียนแผน ราชภัฎ.rar
1,548 KB
หน่วยที่5วงจรไฟฟ้า.doc
1,445 KB
เพชรพระอุมา เล่มที่ 02 ตอน ไพรมหากาฬ.pdf
729 KB
แนวคิดและหลักการจัดการชั้นในโรงเรียน.ppt
285 KB
แบบเครื่องบิน.rar
259 KB
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา ภาษาไทย มาตราตัวสะกด.doc
895 KB
แผนทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย.doc
6,354 KB
แผนสุขศึกษาและพลศึกษา.doc