Free file sharing

m.thailand
m.thailand
joined 4 years ago | Thailand Thailand

1
8
41,054
Welcome to my page! I want to share my stuff with you and hope you will find something useful here. I hope you enjoy my collection and come back again and again. I will do my best to make the content ever more interesting. Thank you for your time!
My Shared Folders
folder1 308 MB
My Cool Stuff
My Top Files
โปรแกรม ปพ.1-2-3-7 แบบ O-NET 2556.rar
 
โปรแกรม ปพ.1-2-3-7 แบบ O-NET 2556.rar
ไฟล์ Excel สำหรับพิมพ์ ปพ.1-2-3-5-6-7 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กรอกง่าย สวยงาม ถูกต้องตามแบบของกระทรวงศึกษาธิการ สั่งซื้อได้โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วกรอกส่งมาที่ีอีเมล krumario@hotmail.com โทร. 081-0555-098 (คุณครูชัชวาลย์)
โปรแกรม ปพ.1-2-3-7 แบบ O-NET 2556.rar
 
โปรแกรม ปพ.1-2-3-7 แบบ O-NET 2556.rar
ไฟล์ Excel สำหรับพิมพ์ ปพ.1-2-3-5-6-7 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กรอกง่าย สวยงาม ถูกต้องตามแบบของกระทรวงศึกษาธิการ สั่งซื้อได้โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วกรอกส่งมาที่อีเมล krumario@hotmail.com โทร. 081-0555-098 (คุณครูชัชวาลย์)
แบบฝึกทักษะภาษาไทย ๖ ระดับ เพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง สพป.อุดรธานี เขต ๒
 
แบบฝึกทักษะภาษาไทย ๖ ระดับ เพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง สพป.อุดรธานี เขต ๒
แบบฝึกทักษะภาษาไทย 6 ระดับ เพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว สพฐ.rar
 
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว สพฐ.rar
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
คลังข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 
คลังข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
คลังข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครบทุกกลุ่มสาระ