Share Muse - Can't stop the move
Download
01 - I. Nihon-go no hatsuon- 1. Kana to Haku
02 - I. Nihon-go no hatsuon- 2. Chouon
03 - I. Nihon-go no hatsuon- 3. Hatsuon
04 - I. Nihon-go no hatsuon- 4. Sokuon
05 - I. Nihon-go no hatsuon- 5. Youon
06 - I. Nihon-go no hatsuon- 6. Akusento
07 - I. Nihon-go no hatsuon- 7. Intoneeshon
08 - II. Kyoushitsu no shiji no kotoba
09 - III. Mainichi no aisatsu to Kaiwa-hyougen
10 - IV. Suuji
11 - Dai 1 ka- Kotoba
12 - Dai 1 ka- Bunkei
13 - Dai 1 ka- Reibun
14 - Dai 1 ka- Renshuu C1
15 - Dai 1 ka- Renshuu C2
16 - Dai 1 ka- Renshuu C3
17 - Dai 1 ka- Kaiwa
18 - Dai 2 ka- Kotoba
19 - Dai 2 ka- Bunkei
20 - Dai 2 ka- Reibun
21 - Dai 2 ka- Renshuu C1
22 - Dai 2 ka- Renshuu C2
23 - Dai 2 ka- Renshuu C3
24 - Dai 2 ka- Kaiwa
25 - Dai 3 ka- Kotoba
26 - Dai 3 ka- Bunkei
27 - Dai 3 ka- Reibun
28 - Dai 3 ka- Renshuu C1
29 - Dai 3 ka- Renshuu C2
30 - Dai 3 ka- Renshuu C3
31 - Dai 3 ka- Kaiwa
32 - Dai 4 ka- Kotoba
33 - Dai 4 ka- Bunkei
34 - Dai 4 ka- Reibun
35 - Dai 4 ka- Renshuu C1
36 - Dai 4 ka- Renshuu C2
37 - Dai 4 ka- Renshuu C3
38 - Dai 4 ka- Kaiwa
39 - Dai 5 ka- Kotoba
40 - Dai 5 ka- Bunkei
41 - Dai 5 ka- Reibun
42 - Dai 5 ka- Renshuu C1
43 - Dai 5 ka- Renshuu C2
44 - Dai 5 ka- Renshuu C3
45 - Dai 5 ka- Kaiwa
46 - Dai 6 ka- Kotoba
47 - Dai 6 ka- Bunkei
48 - Dai 6 ka- Reibun
49 - Dai 6 ka- Renshuu C1
50 - Dai 6 ka- Renshuu C2
51 - Dai 6 ka- Renshuu C3
52 - Dai 6 ka- Kaiwa
53 - Dai 7 ka- Kotoba
54 - Dai 7 ka- Bunkei
55 - Dai 7 ka- Reibun
56 - Dai 7 ka- Renshuu C1
57 - Dai 7 ka- Renshuu C2
58 - Dai 7 ka- Renshuu C3
59 - Dai 7 ka- Kaiwa
60 - Dai 8 ka- Kotoba
61 - Dai 8 ka- Bunkei
62 - Dai 8 ka- Reibun
63 - Dai 8 ka- Renshuu C1
64 - Dai 8 ka- Renshuu C2
65 - Dai 8 ka- Renshuu C3
66 - Dai 8 ka- Kaiwa
67 - Dai 9 ka- Kotoba
68 - Dai 9 ka- Bunkei
69 - Dai 9 ka- Reibun
70 - Dai 9 ka- Renshuu C1
71 - Dai 9 ka- Renshuu C2
72 - Dai 9 ka- Renshuu C3
73 - Dai 9 ka- Kaiwa
74 - Dai 10 ka- Kotoba
75 - Dai 10 ka- Bunkei
76 - Dai 10 ka- Reibun
77 - Dai 10 ka- Renshuu C1
78 - Dai 10 ka- Renshuu C2
79 - Dai 10 ka- Renshuu C3
80 - Dai 10 ka- Kaiwa