Is owner
View only
Upload & Edit
Download
Share
Add to my account
background image
 
1
 
 
 
 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
_____________________  
ສະພາແຫ່ງຊາດ   
 
 
 
 
 
                       ເລກທີ 02 /ສພຊ
 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ¡ð콡ö© 2008 
 
ກົດໝາຍ  
ວ່າດ້ວຍຫັດຖະກໍາ
 
 
ພາກທີ I 
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ 
 
ມາດຕາ 1.  ຈຸດປະສົງ   
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫັດຖະກໍາ  ກໍານົດ  ຫຼັກການ,  ລະບຽບການ  ແລະ  ມາດຕະການ  ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, 
ການສົ່ງເສີມ  ແລະ  ການພັດທະນາ  ວຽກງານຫັດຖະກໍາ  ເພື່ອເຮັດໃຫ້  ການຈັດຕັ້ງ  ແລະ  ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ດັ່ງກ່າວ ມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ສ້າງຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກໍາ ໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແນໃສ່ສ້າງວຽກ
ເຮັດງານທໍາ  ແລະ  ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ  ທັງເປັນການອະນຸລັກມູນເຊື້ອ,  ສີໄມ້ລາຍມືທີ່ມີຄຸນຄ່າ
ທາງດ້ານສິນລະປະ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ເສດຖະກິດ ຊື່ງມີມາແຕ່ບູຮານນະການໃຫ້ຍືນຍົງຄົງຢູ່ຕະຫຼອດໄປ.  
 
ມາດຕາ 2.  ຫັດຖະກໍາ 
ຫັດຖະກໍາ  ແມ່ນ  ຂະບວນການຜະລິດ  ຂອງຂະແໜງເສດຖະກິດໜື່ງທີ່ສໍາຄັນ  ຊື່ງນໍາໃຊ້ແຮງງານທີ່ມີຄວາມ
ຊໍານານງານ  ແລະ  ພູມປັນຍາ  ຂອງຄົນເປັນຕົ້ນຕໍ  ເພື່ອສ້າງເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມປານີດງ ົດງາມ,  ມີຄຸນຄ່າສູງ
ທາງດ້ານສິນລະປະວັດທະນະທໍາ, ເສດຖະກິດ ແລະ ມີເອກະລັກສະເພາະຕົວ.  
 
ມາດຕາ 3.  ຄຸນລັກສະນະຕົ້ນຕໍຂອງຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກໍາ 
ຄຸນລັກສະນະຕົ້ນຕໍຂອງຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກໍາ ມີ ດັ່ງນີ້: 
1.
 
ນໍາໃຊ້ແຮງງານຄົນເປັນຕົ້ນຕໍ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຊ່ວຍແຮງຈໍານວນໜື່ງ; 
2.
 
ມີຄຸນຄ່າສູງທາງດ້ານສິນລະປະ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ເສດຖະກິດ; 
background image
 
2
3.
 
ມີເອກະລັກສະເພາະຕົວ; 
4.
 
ຜະລິດເພື່ອຊົມໃຊ້ ແລະ ເປັນສິນຄ້າ; 
5.
 
ມີເອກະລັກຂອງຊາດ, ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ; 
6.
 
ມີລັກສະນະປະຫວັດສາດຂອງແຕ່ລະຍຸກ ແຕ່ລະສະໄໝ.  
ເຮັດງານທໍາ  ແລະ  ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ  ທັງເປັນການອະນຸລັກມູນເຊື້ອ,  ສີໄມ້ລາຍມືທີ່ມີຄຸນຄ່າ
ທາງດ້ານສິນລະປະ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ເສດຖະກິດ ຊື່ງມີມາແຕ່ບູຮານນະການໃຫ້ຍືນຍົງຄົງຢູ່ຕະຫຼອດໄປ.  
 
ມາດຕາ 2.  ຫັດຖະກໍາ 
ຫັດຖະກໍາ  ແມ່ນ  ຂະບວນການຜະລິດ  ຂອງຂະແໜງເສດຖະກິດໜື່ງທີ່ສໍາຄັນ  ຊື່ງນໍາໃຊ້ແຮງງານທີ່ມີຄວາມ
ຊໍານານງານ  ແລະ  ພູມປັນຍາ  ຂອງຄົນເປັນຕົ້ນຕໍ  ເພື່ອສ້າງເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມປານີດງ ົດງາມ,  ມີຄຸນຄ່າສູງ
ທາງດ້ານສິນລະປະວັດທະນະທໍາ, ເສດຖະກິດ ແລະ ມີເອກະລັກສະເພາະຕົວ.  
 
ມາດຕາ 3.  ຄຸນລັກສະນະຕົ້ນຕໍຂອງຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກໍາ 
ຄຸນລັກສະນະຕົ້ນຕໍຂອງຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກໍາ ມີ ດັ່ງນີ້: 
1.
 
ນໍາໃຊ້ແຮງງານຄົນເປັນຕົ້ນຕໍ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຊ່ວຍແຮງຈໍານວນໜື່ງ; 
2.
 
ມີຄຸນຄ່າສູງທາງດ້ານສິນລະປະ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ເສດຖະກິດ; 
background image
 
2
3.
 
ມາດຕາ 4.  ການອະທິບາຍຄໍາສັບ 
ຄໍາສັບຕ່າງໆທີ່ນໍາໃຊ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້: 
1.
 
ຜູ້ປະກອບການ ໝາຍເຖີງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງລວມໝູ່ຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ລົງທຶນ, 
ດໍາເນີນການຜະລິດ ແລະ ບໍລິການຈໍາໜ່າຍ ສິນຄ້າຫັດຖະກໍາ; 
2.
 
ຊາວຊ່າງຫັດຖະກໍາ ໝາຍເຖີງ ຊ່າງຫັດຖະກໍາ ແລະ ນາຍຊ່າງຫັດຖະກໍາ ຊື່ງເປັນ ຜູ້ຜະລິດ ຫຼື ຜູ້ດໍາ
ເນີນການ ກ່ຽວກັບການຜະລິດຫັດຖະກໍາ; 
3.
 
ກິດຈະການ  ໝາຍເຖີງ  ບັນດາວຽກງານທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນໂຮງງານຫັດຖະກໍາ  ແລະ  ໂຮງຊ່າງຫັດຖະກໍາ
ຄອບຄົວ; 
4.
 
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໝາຍເຖີງ ພະນັກງານວິຊາການທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ຖືກມອບໝາຍໜ້າທີ່ຈາກການຈັດຕັ້ງຂັ້ນ
ເທີງ ເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານຫັດຖະກໍາ; 
5.
 
ການບໍາບັດສີ່ງເສດເຫຼືອ  ໝາຍເຖີງ  ການປັບປຸງ,  ດັດແປງ  ສີ່ງເສດເຫຼືອ  ຫຼື  ຜົນກະທົບ  ຈາກການ
ຜະລິດຫັດຖະກໍາ ໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນລົງ ເຊັ່ນ: ນໍ້າເປື້ອນ, ສຽງ, ກິ່ນ ແລະ ຜົນກະທົບອື່ນ; 
6.
 
 ລະບົບຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອທະນາຄານ ໝາຍເຖີງ ການຄໍ້າປະກັນ ດ້ວຍຊັບສິນຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ຫຼື ດ້ວຍ 
ການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ບຸກຄົນອື່ນ; 
7.
 
ພາຫະນະສື່ມວນຊົນ  ໝາຍເຖິງ  ສື່ສີ່ງພິມ  ແລະ  ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ  ລວມທັງ  ຜະລິດຕະພັນສື່ມວນ 
ຊົນ ຊື່ງມີໜັງສືພິມ, ໃບຂ່າວສານ, ຈົດໝາຍເຫດ, ວາລະສານ, ລາຍການວິທະຍຸ, ລາຍການໂທລະ 
ພາບ, ລາຍການໂທລະໂຄ່ງ, ອິນເຕີເນັດ, ເວບໄຊ, ກາແຊັດ, ຊີດີ, ວີຊີດີ, ດີວີດີ ແລະ ອື່ນໆ; 
8.
 
ໂລຫະ ໝາຍເຖິງ ວັດຖຸທີ່ນໍາຜ່ານກະແສໄຟຟ້າ ເຊັ່ນ: ເຫຼັກ, ທອງ, ຄໍາ,ເງ ີນ ແລະ ວັດຖຸອື່ນ; 
9.
 
ອະໂລຫະ ໝາຍເຖິງ ວັດຖຸທີ່ບໍ່ນໍາຜ່ານກະແສໄຟຟ້າ ເຊັ່ນ: ແກ້ວ, ຢາງພະລາສະຕິກ, ໄມ້ ແລະວັດຖຸ
ອື່ນ; 
10.
 
ກໍາມະວິທີ ໝາຍເຖິງ ວິທີການ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ການຜະລິດ ; 
11.
 
ເຈ້ຍພື້ນເມືອງ ໝາຍເຖິງ ເຈ້ຍທີ່ເຮັດດ້ວຍ ເປືອກສາ, ໜໍ່ໄມ້, ເຟືອງ ແລະ ພືດອື່ນ.   
 
ມາດຕາ 5.  ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກໍາ 
ລັດ ມີນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກໍາ  ເຊັ່ນ: ນະໂຍບາຍ ການຄຸ້ມຄອງ, ການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະ 
ນາ, ການອະນຸລັກ ແລະ ການສະຫງວນ ເພື່ອໃຫ້ຂະແໜງການຫັດຖະກໍາມີການຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງຍືນຍົງ. 
 
background image
 
3
ມາດຕາ 6.  ຫຼັກການກ່ຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກໍາ 
ວຽກງານຫັດຖະກໍາ ຕ້ອງດໍາເນີນຕາມຫຼັກການ ດັ່ງນີ້: 
1.
 
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາການຜະລິດຫັດຖະກໍາແບບ¨õນຍົງ ; 
2.
 
ຮັບປະກັນ¡¾−ປົກປັກຮັກສາສີ່ງແວດລ້ອມ; 
3.
 
ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາຫັດຖະກໍາທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ມີເອກະລັກສະເພາະຂອງຊາດ ແລະ ຂອງຊົນ
ເຜົ່າ ; 
4.
 
ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ສິນຄ້າຫັດຖະກໍາ; 
5.
 
ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ ສ.ປ.ປ. ລາວ ເປັນພາຄີ. 
ມາດຕາ 7.  ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ 
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບ ໂຮງງານຫັດຖະກໍາຂະໜາດຕ່າງໆ ແລະ ໂຮງຊ່າງຫັດຖະກໍາຄອບຄົວ ປະເພດ
ຕ່າງໆ , ຊາວຊ່າງຫັດຖະກໍາ ແລະ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫັດຖະກໍາ.  
 
ມາດຕາ 8.  ການຮ່ວມມືສາກົນ 
ລັດ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ມີການພົວພັນຮ່ວມມືກັບສາກົນ ໃນວຽກງານຫັດຖະກໍາ ດ້ວຍການຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍ
ເຫຼືອ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ, ຍົກລະດັບສີມືແຮງງານ ແລະ ການຄຸ້ມ
ຄອງທຸລະກິດ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ອື່ນໆ.  
 
ພາກທີ II 
ກິດຈະການຫັດຖະກໍາ 
 
ໝວດທີ 1 
ໂຮງງານຫັດຖະກໍາ ແລະ ໂຮງຊ່າງຫັດຖະກໍາຄອບຄົວ 
 
ມາດຕາ 9.  ໂຮງງານຫັດຖະກໍາ 
ໂຮງງານຫັດຖະກໍາ ແມ່ນ ສະຖານທີ່ ແລະ ອາຄານ ທີ່ທໍາການຜະລິດຫັດຖະກໍາ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ແຮງງານຄົນ
ເປັນຕົ້ນຕໍ ແຕ່ 10 ຄົນຂື້ນໄປ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຈໍານວນໜື່ງເປັນເຄື່ອງຊ່ວຍແຮງ.  
 
ມາດຕາ 10.  ຂະໜາດຂອງໂຮງງານຫັດຖະກໍາ 
 ໂຮງງານຫັດຖະກໍາ ຈັດເປັນ ສາມ ຂະໜາດ ຄື: 
1. ໂຮງງານຫັດຖະກໍາຂະໜາດ I ຊື່ງແມ່ນໂຮງງານຫັດຖະກໍາຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ມີແຮງງານລວມແຕ່ 200 
ຄົນ ຂື້ນໄປ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຊ່ວຍແຮງຈໍານວນໜື່ງ ; 
2. ໂຮງງານຫັດຖະກໍາຂະໜາດ II ຊື່ງແມ່ນໂຮງງານຫັດຖະກໍາຂະໜາດກາງ ທີ່ມີແຮງງານລວມ ແຕ່ 51-
199 ຄົນ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຊ່ວຍແຮງຈໍານວນໜື່ງ ; 
background image
 
4
3.  ໂຮງງານຫັດຖະກໍາຂະໜາດ III ຊື່ງແມ່ນໂຮງງານຫັດຖະກໍາຂະໜາດນ້ອຍ  ທີ່ມີແຮງງານລວມ  ແຕ່   
10 - 50 ຄົນ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຊ່ວຍແຮງຈໍານວນໜື່ງ.  
 
ມາດຕາ 11.  ໂຮງຊ່າງຫັດຖະກໍາຄອບຄົວ 
ໂຮງຊ່າງຫັດຖະກໍາຄອບຄົວ ແມ່ນ ສະຖານທີ່ ແລະ ອາຄານ ທີ່ທໍາການຜະລິດຫັດຖະກໍາໃນ ລະດັບຄົວເຮືອນ 
 ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ແຮງງານຄົນເປັນຕົ້ນຕໍ ແຕ່ 9 ຄົນລົງມາ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຈໍານວນໜື່ງເປັນເຄື່ອງຊ່ວຍ
ແຮງ.  
 
ມາດຕາ 12.  ປະເພດຂອງໂຮງຊ່າງຫັດຖະກໍາ ຄອບຄົວ 
ໂຮງຊ່າງຫັດຖະກໍາຄອບຄົວຈັດເປັນ ສອງ ປະເພດ ຄື:  
1.  ໂຮງຊ່າງຫັດຖະກໍາຄອບຄົວ  ປະເພດ I ຊື່ງດໍາເນີນກິດຈະການຫັດຖະກໍາເປັນອາຊີບຕົ້ນຕໍຂອງຄອບ 
ຄົວ ;  
2.  ໂຮງຊ່າງຫັດຖະກໍາຄອບຄົວ  ປະເພດ II ຊື່ງດໍາເນີນກິດຈະການຫັດຖະກໍາເປັນອາຊີບສໍາຮອງ  ຂອງ 
ຄອບ ຄົວ. 
 
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາການຜະລິດຫັດຖະກໍາແບບ¨õນຍົງ ; 
2.
 
ຮັບປະກັນ¡¾−ປົກປັກຮັກສາສີ່ງແວດລ້ອມ; 
3.
 
ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາຫັດຖະກໍາທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ມີເອກະລັກສະເພາະ:397;left:70">ມາດຕາ 13.   ຂະແໜງວິຊາຊີບຫັດຖະກໍາ 
ຂະແໜງວິຊາຊີບຫັດຖະກໍາ ຕົ້ນຕໍ ມີ ດັ່ງນີ້: 
1.
 
ຂະແໜງແຜ່ນແພພື້ນເມືອງ ; 
2.
 
ຂະແໜງໄມ້, ຫວາຍ, ໄມ້ປ່ອງ ແລະ ເຄືອໄມ້; 
3.
 
ຂະແໜງເຈ້ຍພື້ນເມືອງ; 
4.
 
ຂະແໜງສິນລະປະໂລຫະ, ອະໂລຫະ; 
5.
 
ຂະແໜງປັ້ນດິນເຜົາ ; 
6.
 
ຂະແໜງເຄື່ອງປະດັບ ແລະ ເຄື່ອງເອ້ຢ້ອງ ; 
7.
 
ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ພື້ນເມືອງ . 
 
ໝວດທີ 2 
ການອະນຸລັກການສະຫງວນ -Áì½- ¡¾−-»ñ¡¦¾-´ð콩ö¡ຫັດຖະກໍາ 
 
ມາດຕາ 14.  ການອະນຸລັກຫັດຖະກໍາ 
 ການອະນຸລັກຫັດຖະກໍາ ແມ່ນ ການຮັກສາ, ປົກປ້ອງ ບໍ່ໃຫ້ຫັດຖະກໍາ ຖືກທໍາລາຍ ຫຼື ສູນຫາຍໄປ.  
 ການອະນຸລັກ ຕ້ອງໄປຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາຫັດຖະກໍາ ເພື່ອໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ທັນສະໄໝ. 
 
background image
 
5
 
ມາດຕາ 15.  ຂະແໜງຫັດຖະກໍາທີ່ອະນຸລັກ 
ຂະແໜງຫັດຖະກໍາ ທີ່ອະນຸລັກ ມີ ດັ່ງນີ້: 
1.  ຂະແໜງແຜ່ນແພພື້ນເມືອງ : 
-
 ການຕໍ່າຫູກ;  
-
 ການຍ້ອມສີທໍາມະຊາດ; 
-
 ການຫຍິບ, ການປັກ, ການຖັກ, ການແສ່ວ ແລະ ດອກດວງ; 
-
 ການອອກແບບ; 
-
 ການມັດໝີ່ ; 
-
 ການເຂັນຝ້າຍ, ການປູກມອນ, ການລ້ຽງມ້ອນ, ການສາວໄໝ ແລະ ອື່ນໆ. 
2.  ຂະແໜງໄມ້, ຫວາຍ,ໄມ້ປ່ອງ ແລະ ເຄືອໄມ້: 
-
 ການຈັກສານ; 
-
 ການຄວັດ, ການແກະສະລັກ ແລະ ອື່ນໆ. 
3.  ຂະແໜງເຈ້ຍພື້ນເມືອງ: 
-
 ການຜະລິດເຈ້ຍສາ; 
-
 ການຜະລິດເຈ້ຍເຟືອງ ແລະ ອື່ນໆ. 
4.  ຂະແໜງສິນລະປະໂລຫະ, ອະໂລຫະ: 
-
 ການຫຼອມ ;  
-
 ການຫຼໍ່ ; 
-
 ການຄວñດ,ການແກະສະລັກ ງາ, ເຂົາສັດ ແລະ ອື່ນໆ. 
5.  ຂະແໜງປັ້ນດິນເຜົາ: 
-
 ການປັ້ນດິນເຜົາ ; 
-
 ການຜະລິດ©òນຈີ່, ດິນຂໍ ແລະ ອື່ນໆ. 
6.  ຂະແໜງເຄື່ອງປະດັບ ແລະ ເຄື່ອງເອ້ຢ້ອງ : 
-
 ການຕີ ເງ ີນ, ຄໍາ, ທອງ ທີ່ເປັນ ລວດລາຍສິນລະປະ ພື້ນເມືອງລາວ ; 
-
 ການຕີງ ້າວ, ດາບ ແລະ ອື່ນໆ. 
7.  ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ພື້ນເມືອງ : 
-
 ການຜະລິດແຈ່ວບອງ ; 
-
 ການຜະລິດໄຄແຜ່ນ ; 
-
 ການຜະລິດເຄື່ອງດື່ມພື້ນເມືອງ ແລະ ອື່ນໆ. 
 
background image
 
6
ມາດຕາ 16.  ວິທີການອະນຸລັກຫັດຖະກໍາ 
ວິທີການອະນຸລັກຫັດຖະກໍາ ຕົ້ນຕໍ ມີ ດັ່ງນີ້: 
1.
 
ດໍາເນີນການຄົ້ນຄວ້າ ຂຽນເປັນປື້ມຕໍາລາ ສໍາລັບກໍາມະວິທີການຜະລິດຫັດຖະກໍາທີ່ໂດດເດັ່ນ ; 
2.
 
ເກັບກໍາ  ແລະ  ຂື້ນບັນຊີ  ລາຍຊື່ຂອງຊາວຊ່າງຫັດຖະກໍາທີ່ມີຊື່ສຽງ  ເພື່ອເປັນຜູ້ສິດສອນຖ່າຍທອດ
ວິຊາໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫຼັງ ; 
3.
 
ເກັບກໍາ  ແລະ  ຂື້ນບັນຊີ  ຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກໍາທີ່ໂດດເດັ່ນ  ເພື່ອນໍາມາຄົ້ນຄວ້າ,  ວາງສະແດງ, 
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ; 
4.
 
ນໍາເອົາປື້ມຕໍາລາກ່ຽວກັບກໍາມະວິທີການຜະລິດຫັດຖະກໍາ  ເພື່ອສ້າງເປັນຫຼັກສູດ  ການຮຽນ  ການ
ສອນ ; 
5.
 
ສ້າງສູນຫັດຖະກໍາ, ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ຫໍພິພິດêະພັນ ຫັດຖະກໍາ ; 
6.
 
−¿-Àºö¾-¸¼¡-¤¾−-¹ñ©«½¡¿-į¥ö©-ê½®¼−-§ñ®-¦ò−-꾤-¯ñ−¨¾. 
 
ມາດຕາ 17. ການສະຫງວນຫັດຖະກໍາ 
ການສະຫງວນຫັດຖະກໍາ  ແມ່ນ  ການຮັກສາກໍາມະວິທີການຜະລິດຫັດຖະກໍາໃດໜື່ງ  ໄວ້ໃຫ້ສະເພາະພົນ 
 
ມາດຕາ 14.  ການອະນຸລັກຫັດຖະກໍາ 
 ການອະນຸລັກຫັດຖະກໍາ ແມ່ນ ການຮັກສາ, ປົກປ້ອງ ບໍ່ໃຫ້ຫັດຖະກໍາ ຖືກທໍາລາຍ ຫຼື ສູນຫາຍໄປ.  
 ການອະນຸລັກ ຕ້ອງໄປຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາຫັດຖະກໍາ ເພື່ອໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ທັນສະໄໝ. 
 
background image
 
5
 
ມາດຕາ 15.  ຂະແໜງຫັດຖະກໍາທີ່ອະນຸລັກ 
ຂະແໜງຫັດຖະກໍາ ທີ່ອະນຸລັກ ມີ ດັ່ງນີ້: 
1.  ຂະແໜງແຜ່ນແພພື້ນເມືອງ : 
-
 ການຕໍ່າຫູກ;  
-
 ການຍ້ອມສີທໍາມະຊາດ; 
-
 ການຫຍິບ, ການປັກ, ການຖັກ, ການແສ່ວ ແລະ ດອກດວງ; 
-
 ການອອກແບບ; 
-
 ການມັດໝີ່ ; 
-
 ການເຂັນຝ້າຍ, ການປູກມອນ, ການລ້ຽງມ້ອນ, ການສາວໄໝ ແລະ ອື່ນໆ. 
2.  ຂະແໜງໄມ້, ຫວາຍ,ໄມ້ປ່ອງ ແລະ ເຄືອໄມ້: 
-
 ການຈັກສານ; 
-
 ການຄວັດ, ການແກະສະລັກ ແລະ ອື່ນໆ. 
3.  ຂະແໜງເຈ້ຍພື້ນເມືອງ: 
-
 ການຜະລິດເຈ້ຍສາ; 
-
 ການຜະລິດເຈ້ຍເຟືອງ ແລະ ອື່ນໆ. 
4.  ຂະແໜງສິນລະປະໂລຫະ, ອະໂລຫະ: 
-
 ການຫຼອມ ;  
-
 ການຫຼໍ່ ; 
-
 ການຄວñດ,ການແກະສະລັກ ງາ, ເຂົາສັດ ແລະ ອື່ນໆ. 
5.  ຂະແໜງປັ້ນດິນເຜົາ: 
-
 ການປັ້ນດິນເຜົາ ; 
-
 ການຜະລິດ©òນຈີ່, ດິນຂໍ ແລະ ອື່ນໆ. 
6.  ຂະແໜງເຄື່ອງປະດັບ ແລະ ເຄື່ອງເອ້ຢ້ອງ : 
-
 ການຕີ ເງ ີນ, ຄໍາ, ທອງ ທີ່ເປັນ ລວດລາຍສິນລະປະ ພື້ນເມືອງລາວ ; 
-
 ການຕີງ ້າວ, ດາບ ແລະ ອື່ນໆ. 
7.  ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ພື້ນເມືອງ : 
-
 ການຜະລິດແຈ່ວບອງ ; 
-
 ການຜະລິດໄຄແຜ່ນ ; 
-
 ການຜະລິດເຄື່ອງດື່ມພື້ນເມືອງ ແລະ ອື່ນໆ. 
 
background image
 
6
ມາດຕາ 16.  ວິທີການອະນຸລັກຫັດຖະກໍາ 
ວິທີການອະນຸລັກຫັດຖະກໍາ ຕົ້ນຕໍ ມີ ດັ່ງນີ້: 
ລະເມືອງລາວ ໃນກໍານົດເວລາທີ່ແນ່ນອນ. 
 
ມາດຕາ 18.  ຂະແໜງຫັດຖະກໍາທີ່ສະຫງວນ 
ຂະແໜງຫັດຖະກໍາທີ່ສະຫງວນ ມີ ດັ່ງນີ້: 
1. ຂະແໜງແຜ່ນແພພື້ນເມືອງ : 
ການອອກແບບ, ການເກັບ, ການຈົກ ລວດລາຍ ແລະ ການມັດໝີ່ ແບບພື້ນເມືອງລາວ; 
2. ຂະແໜງ ໄມ້, ສິນລະປະໂລຫະ, ອະໂລຫະ, ຂະແໜງ ເຄື່ອງປະດັບ ແລະ ເຄື່ອງເອ້ຢ້ອງ: 
ການອອກແບບ ລວດລາຍພື້ນເມືອງລາວ ທີ່ພົວພັນໃນແຕ່ລະຍຸກ ແຕ່ລະສະໄໝ. 
 
ມາດຕາ19.  ວິທີການສະຫງວນຫັດຖະກໍາ 
ວີທີການສະຫງວນ ຫັດຖະກໍາ ຕົ້ນຕໍ ມີ ດັ່ງນີ້ : 
-
 
ນໍາເອົາກໍາມະວິທີການຜະລິດຫັດຖະກໍາທີ່ສະຫງວນ  ໄປຈົດທະບຽນ  §ñ®-¦ò−-꾤-¯ñ−¨¾  ແລະ 
ເອົາຂື້ນບັນຊີກິດຈະການຫັດຖະກໍາ ທີ່ລັດຄຸ້ມຄອງ ; 
-
 
ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ການສິດສອນ ກໍາມະວິທີການຜະລິດຫັດຖະກໍາທີ່ສະຫງວນ ຕາມລະບຽບການ 
ຫຼື ຕາມການອະນຸຍາດ ຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ . 
 
background image
 
7
ມາດຕາ 20.   ´ð-콩ö¡-¹ñ©«½¡¿ 
´ð콩ö¡-¹ñ©«½¡¿ -Á´È−-°½ìò©-ª½²ñ−-¹ñ©«½¡¿ ê†-¯½§¾§ö−-쾸-¦É¾¤-¢›− ê†-´ó-£÷−£È¾-¦ø¤-
꾤-©É¾−-¸ñ©ê½−½ê¿, ¯½¹¸ñ©¦¾©, -À¯ñ−-§ñ®-¦ö´®ñ©-ºñ−-ìÕ-£È¾ -Áì½ -À¯ñ−-§ñ®-¦ò−-츴 ¢º¤-¸ö¤-
£½−½-¨¾©-Á¹È¤-§¾©. 
¡¾−-¯ö¡-¯ñ¡-»ñ¡¦¾-´ð콩ö¡-¹ñ©«½¡¿ -ùÉ-¯½ªò®ñ©-ª¾´-¡ö©Ï¾¨-¸È¾-©É¸¨ ´ð콩ö¡-Á¹È¤-§¾-©. 
 
ໝວດທີ 3 
ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການດໍາເນີນ 
ກິດຈະການ ໂຮງງານຫັດຖະກໍາ ແລະ ໂຮງຊ່າງຫັດຖະກໍາຄອບຄົວ 
 
ມາດຕາ 21.    ການສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຫັດຖະກໍາ 
ການສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຫັດຖະກໍາທຸກຂະໜາດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ແລະ ກົດ 
ໝາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
 
ມາດຕາ 22.  ການສ້າງຕັ້ງໂຮງຊ່າງຫັດຖະກໍາຄອບຄົວ 
ໂຮງຊ່າງຫັດຖະກໍາຄອບຄົວທຸກປະເພດ  ສາມາດດໍາເນີນກິດຈະການໄດ້ໃນທັນໃດ.  ຫ້ອງການອຸດສາຫະ 
ກໍາ  ແລະ  ການຄ້າເມືອງ,  ເທດສະບານ  ລົງຕິດຕາມກວດກາ  ແລະ  ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ  ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ  ແລະ  ຊຸກຍູ້ສົ່ງ
ເສີມ .  
 
ມາດຕາ 23.  ການນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບ 
ການນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບ ຕ້ອງຕິດພັນກັບການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ ເປັນຕົ້ນຕໍ. 
ການນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບຈາກທໍາມະຊາດ  ຕ້ອງມີການປະຢັດ,  ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ  ແລະ  ຖືກຕ້ອງຕາມ
ລະບຽບກົດໝາຍ.  
ຜູ້ປະກອບການຫັດຖະກໍາ  ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການ  ປູກຝັງ  ລ້ຽງສັດ  ເພື່ອເປັນວັດຖຸດິບທົດແທນ  ສະ 
ໜອງໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ.  
 
ມາດຕາ 24.  ການນໍາໃຊ້ແຮງງານ 
ການນໍາໃຊ້ແຮງງານທໍາການຜະລິດຫັດຖະກໍາ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ແຮງງານພາຍໃນ ເປັນຕົ້ນຕໍ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກðໃຫ້
ເອົາໃຈໃສ່ຍົກລະດັບສີມືແຮງງານ,  ຄວາມຊໍານານງານ  ເພື່ອໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກໍາມີຄຸນນະພາບ  ພ້ອມທັງ
ເປັນການອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ ສີໄມ້ລາຍມືທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ´óເອກະລັກສະເພາະຂອງຊາດ.  
 
background image
 
8
ມາດຕາ 25.  ການພັດທະນາຄຸນນະພາບສິນຄ້າຫັດຖະກໍາ 
ຜູ້ປະກອບການ  ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຄຸນນະພາບສິນຄ້າຫັດຖະກໍາ  ໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດ
ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນໄດ້ ດ້ວຍວິທີການຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ : ການປັບປຸງຄຸນນະພາບການຜະລິດແບບຄົບຊຸດ, ການ 
ຄົ້ນຄວ້ານໍາໃຊ້ກໍາມະວິທີເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ກ້າວໜ້າ.  
 
ໝວດທີ 4 
ຊ່າງຫັດຖະກໍາ ແລະ ນາຍຊ່າງຫັດຖະກໍາ 
 
ມາດຕາ 26.  ຊ່າງຫັດຖະກໍາ ແລະ ນາຍຊ່າງຫັດຖະກໍາ 
ຊ່າງຫັດຖະກໍາ  ແມ່ນ  ບຸກຄົນທີ່ມີວິຊາຊີບດ້ານຫັດຖະກໍາໃດໜື່ງ  ຊື່ງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກ  ໂຮງຮຽນ 
ຫຼື ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ຕາມຫຼັກສູດວິຊາຊີບຫັດຖະກໍາ. 
ນາຍຊ່າງຫັດຖະກໍາ ແມ່ນ ຊ່າງຫັດຖະກໍາ ຜູ້ທີ່ມີ ຄຸນວຸດທິ, ຄວາມຊໍານານງານ ດ້ານວິຊາຊີບຫັດຖະກໍາ 
ແລະ ມີປະສົບການສູງ ໃນວຽກງານຫັດຖະກໍາ ຢ່າງໜ້ອຍຫ້າປີ. 
 
ມາດຕາ 27.  ການໃຫ້ນາມມະຍົດ ຊ່າງຫັດຖະກໍາ ແລະ ນາຍຊ່າງຫັດຖະກໍາ 
ລັດ ຕ້ອງຄົ້ນຄວ້າ ວາງເງ ື່ອນໄຂ ມາດຕະຖານ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຊັ້ນນາມມະຍົດ ລະດັບ 
ຕ່າງໆ  ຂອງຊ່າງຫັດຖະກໍາ ແລະ ນາຍຊ່າງຫັດຖະກໍາ ເພື່ອເປັນການຍ້ອງຍໍ ຊົມເຊີຍ ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈ 
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 
 
ພາກທີ III 
ການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວຽກງານຫັດຖະກໍາ 
 
ມາດຕາ 28.  ການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວຽກງານຫັດຖະກໍາ 
ລັດ  ສົ່ງເສີມ  ແລະ  ພັດທະນາ  ວຽກງານຫັດຖະກໍາ  ດ້ວຍການໃຫ້ນະໂຍບາຍ  ແລະ  ປະຕິບັດມາດຕະ 
ການ ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້: 
1.
 
ທຶນ ແລະ ກອງທຶນ ; 
2.
 
ພາສີ ແລະ ອາກອນ ;  
3.
 
ການປົກປ້ອງສິນຄ້າຫັດຖະກໍາ ; 
4.
 
ການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ; 
5.
 
ການຕະຫຼາດ ; 
6.
 
ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ; 
7.
 
ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ; 
8.
 
ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບສີມືແຮງງານ ; 
background image
 
9
9.
 
ສູນສົ່ງເສີມຫັດຖະກໍາ ; 
10.
 
ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຫັດຖະກໍາ ; 
11.
 
ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຜູ້ຜະລິດທຸລະກິດຫັດຖະກໍາ . 
 
ມາດຕາ 29.  ທຶນ ແລະ ກອງທຶນ 
ລັດ  ສະໜອງງ ົບປະມານໃຫ້ແກ່ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມວຽກງານຫັດຖະກໍາ  ເຊັ່ນ :  ສ້າງສູນສົ່ງເສີມຫັດ  ຖະ
ກໍາ, ສ້າງສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຫັດຖະກໍາ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງໂຮງຮຽນວິຈິດຕະກໍາ ແລະ ງ ົບປະມານ ດັດສົມ
ສົ່ງເສີມວິຊາການ.  
ກະຊວງການເງ ີນ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍານົດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອດອກເບ້ຍຕໍ່າ ດ້ວຍການ
ນໍາໃຊ້ຫຼາຍລະບົບຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການຫັດຖະກໍາ ຢ່າງເໝາະສົມ. 
ກອງທຶນພັດທະນາຫັດຖະກໍາ ສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ດ້ວຍການປະກອບສ່ວນທຶນຈາກ ສະມາຊິກຂອງ ສະມາຄົມ
ຫັດຖະກໍາ,  ຜູ້ປະກອບການຫັດຖະກໍາ,  ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດ,  ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ,  ບັນດາຫົວໜ່ວຍ
ເສດຖະກິດ ແລະ ບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ. 
 
ມາດຕາ 30.  ພາສີ ແລະ ອາກອນ 
ລັດ  ສົ່ງເສີມວຽກງານຫັດຖະກໍາດ້ວຍການວາງນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ  ແລະ  ອາກອນ  ຕາມຄວາມເໝາະ
ສົມ  ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານຫັດຖະກໍາ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ.  
 
ມາດຕາ 31.  ການປົກປ້ອງສິນຄ້າຫັດຖະກໍາ 
ລັດ  ປົກປ້ອງສິນຄ້າຫັດຖະກໍາ  ດ້ວຍການປູກຈິດສໍານຶກຂອງທົ່ວສັງຄົມ  ໃນນັ້ນ  ອົງການລັດ  ຕ້ອງເປັນ
ແບບຢ່າງໃນການຊົມໃຊ້ສິນຄ້າຫັດຖະກໍາ ພ້ອມດຽວກັນ ກໍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ນໍາໃຊ້ມາດຕະການທີ່ຈໍາເປັນໃນການ
ຄວບຄຸມ  ການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຫັດຖະກໍາ  ເປັນຕົ້ນ :  ການກວດກາຄຸນນະພາບ  ແລະ  ມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ມາດຕະການອື່ນ. 
 
ມາດຕາ 32.  ການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 
ຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການກ່ຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກໍາ  ເຊັ່ນ :  ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ  ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນການຜະລິດ, 
ການຕະຫຼາດ, ລາຄາ, ແຫຼ່ງທຶນ, ແຫຼ່ງວັດຖຸດິບ ແລະ ອື່ນໆ ດ້ວຍຮູບການ ສໍາມະນາ  ແລະ ໂຄສະນາ  ເຜີຍແຜ່  
ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນຕ່າງໆ.  
 
ມາດຕາ 33.  ການຕະຫຼາດ 
ຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າ  ແລະ  ຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  ຮ່ວມກັບ  ສະພາການຄ້າ 
ແລະ  ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດ,  ສະມາຄົມຫັດຖະກໍາລາວ,  ຊາວຊ່າງຫັດຖະກໍາ  ຊອກຫາຕະຫຼາດພາຍໃນ  ແລະ 
background image
 
10
ຕ່າງປະເທດ  ດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ  ເປັນຕົ້ນ:  ການໂຄສະນາ,  ການວາງສະແດງສິນຄ້າ,  ການຈັດງານຕະຫຼາດນັດ 
ແລະ ຕະຫຼາດອື່ນ ພ້ອມທັງ ປຸກລະດົມໃຫ້ມີການຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກໍາພາຍໃນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. 
 
 
ມາດຕາ 34.  ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ 
ລັດ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ອະນຸ 
ລັກກໍາມະວິທີການຜະລິດຫັດຖະກໍາແບບພື້ນເມືອງ  ພ້ອມກັນນັ້ນ  ກໍຕ້ອງຍາດແຍ່ງເອົາການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ 
ກ້າວໜ້າ ໂດຍມີການເລືອກເຟັ້ນຢ່າງເໝາະສົມ ເຂົ້າໃນຂະບວນການຜະລິດຂອງຕົນເພື່ອໃຫ້ຜົນຜະລິດຫັດຖະກໍາ 
ມີຄຸນນະພາບສູງ ສາມາດແຂ່ງຂັນຢູ່ ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ. 
 
ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບສີມືແຮງງານ ; 
background image
 
9
9.
 
ສູນສົ່ງເສີມຫັດຖະກໍາ ; 
10.
 
ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຫັດຖະກໍາ ; 
11.
 
ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຜູ້ຜະລິດທຸລະກິດຫັດຖະກໍາ . 
 
ມາດຕາ 29.  ທຶນ ແລະ ກອງທຶນ 
ລັດ  ສະໜອງງ ົບປະມານໃຫ້ແກ່ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມວຽກງານຫັດຖະກໍາ  ເຊັ່ນ :  ສ້າງສູນສົ:absolute;top:263;left:70">ມາດຕາ 35.  ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ 
ຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໂດຍສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ
ຕາມການສະເໜີຂອງຜູ້ປະກອບການຫັດຖະກໍາ  ກ່ຽວກັບ  ການດໍາເນີນກິດຈະການຫັດຖະກໍາ  ເປັນຕົ້ນ:  ໃຫ້ຄໍາ 
ປຶກສາທາງດ້ານລະບຽບກົດໝາຍ,  ການສ້າງຕັ້ງ,  ແຫຼ່ງວັດຖຸດິບ,  ການຕະຫຼາດ,  ລາຄາ,  ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ 
ແລະ ກິດຈະການອື່ນ. 
ລັດ  ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ບຸກຄົນ  ແລະ  ການຈັດຕັ້ງ  ສ້າງຕັ້ງ  ຫ້ອງການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ  ແກ່ຜູ້ປະກອບການ
ຫັດຖະກໍາ. 
 
ມາດຕາ 36.  ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບສີມືແຮງງານ 
ຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາ  ແລະ  ການຄ້າ,  ຂະແໜງການສຶກສາ,  ຂະແໜງການແຮງງານ  ແລະ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຂະແໜງການຖະແຫຼ່ງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທໍາ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ສະພາການ
ຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຄົມຫັດຖະກໍາລາວ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັ້ງການຝຶກ
ອົບຮົມວິຊາຊີບຫັດຖະກໍາ  ແລະ  ຍົກລະດັບສີມືແຮງງານຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ  ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິ 
ພາບຂອງການຜະລິດ,  ການບໍລິການ  ແລະ  ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງຜູ້ປະກອບການຫັດ 
ຖະກໍາ. 
 
ມາດຕາ 37.  ສູນສົ່ງເສີມຫັດຖະກໍາ 
ສູນສົ່ງເສີມຫັດຖະກໍາ  ສ້າງຂື້ນ  ເພື່ອເປັນບ່ອນ  ວາງສະແດງ  ແລະ  ຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າ  ຫັດຖະກໍາ,  ຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບວິຊາຊີບ ທັງເປັນບ່ອນ ຄົ້ນຄວ້າ, ສາທິດການຜະລິດ, ເປີດກອງປະຊຸມ ວິຊາການ ເພື່ອ
ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຊື່ງກັນແລະກັນ, ເຈລະຈາຊື້ຂາຍ, ຮ່ວມມື ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລະຫວ່າງຊາວຊ່າງຫັດຖະກໍາດ້ວຍ
ກັນ ທັງເປັນຫໍພິພິດທະພັນເພື່ອອະນຸລັກ ແນໃສ່ພັດທະນາວຽກງານຫັດຖະກໍາ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. 
ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນສົ່ງເສີມຫັດຖະກໍາ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.