Thư mục mới
412 KB
01-NQ-HĐQT.pdf
257 KB
06-NQ-HĐQT.pdf
421 KB
09-TB-HĐQT TB CHI TRẢ CỔ TỨC 2019.pdf
243 KB
10-QĐ-HĐQT.pdf
1,444 KB
11-TB-HĐQT.pdf
307 KB
16-QĐ-HĐQT.pdf
405 KB
162-TB-ĐSTH (1).pdf
266 KB
25-QĐ-HĐQT.pdf
272 KB
26-QĐ-HĐQT.pdf
38,907 KB
BC tài chính kiểm toán.pdf
8,862 KB
Bao cao thuong nien 2018.pdf
8,058 KB
BÁO CÁO KIỂM TOÁN 2018.pdf
7,178 KB
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021_0001.pdf
1,312 KB
NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2019.pdf
2,129 KB
THÔNG BÁO ỨNG CỬ TVHĐQT, TVBKS_0001.pdf
12,830 KB
TÀI LIỆU ĐHĐCĐ 2020.pdf
29,665 KB
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021.pdf
334 KB
Tại liệu ĐH 2018.rar
11,194 KB
hồ sơ đại hội đồng cổ đông.pdf