387 KB
Adhyatma Upanishad.pdf
580 KB
Advaya Taraka Upanishad.pdf
1,179 KB
As Upanishads do Rigveda em português.pdf
536 KB
Ashtavakra Gita.pdf
353 KB
Atma-Bodha Upanishad.pdf
442 KB
Murugan versus Skanda.pdf
311 KB
Nadabindu Upanishad.pdf
1,295 KB
O Mahabharata 02 Sabha Parva em português.pdf
5,596 KB
O Mahabharata 03 Vana Parva em português.pdf
837 KB
O Mahabharata 15 Asramavasika Parva em português.pdf
2,562 KB
O Rig Veda livro 4.pdf
2,652 KB
O Rig Veda livro 6.pdf
6,079 KB
O Vishnu Purana.pdf
573 KB
Os Subparvas do Mahabharata.pdf
257 KB
Satasloki de Shankara.pdf
41 KB
Svarupa Anusandhana Ashtakam.pdf
913 KB
Upadesa_Pancaka_Shankara.pdf
892 KB
Yoga_Histórias e Parábolas.pdf
1,267 KB
o mahabharata 08 karna parva em português.pdf
276 KB
Śiva se torna Ardhanārīśvara Uma história do Kālikā Purāṇa recontada por Satya Chaitanya.pdf