140,538 KB
กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf
150,359 KB
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.rar
14,098 KB
คู่มืออบรม แผนพัฒนา 4 ปี.pdf
2,438 KB
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559.pdf
1,122 KB
ประกาศ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ .pdf
1,239 KB
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558.pdf
296 KB
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559.pdf
33,812 KB
รวมแนวข้อสอบ 999999999999999999999999999.rar
91 KB
ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559.pdf
252 KB
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559.pdf
212 KB
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560.pdf
877 KB
สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564.pdf
1,708 KB
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 ฝันให้ไกล ไปให้ถึง จำนวน 156 ข้อ.pdf
1,107 KB
แนวข้อสอบท้องถิ่น เจ้าพนักงานสุขาภิบาล นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสิ่งแวดล้อม.pdf
13,556 KB
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล (1).pdf
189,276 KB
แนวข้อสอบภาค ก. เปิดกรุข้อสอบเก่า.pdf
3,571 KB
แนวข้อสอบภาค ก. เล่มที่ 2 ความรู้ความสามารถทั่วไป (1).pdf
1,366 KB
แนวข้อสอบภาค ก. เล่มที่ 3 ความรู้ความสามารถทั่วไป.pdf
874 KB
แนวข้อสอบอนุกรม 102 ข้อ.pdf
961 KB
แบบประเมินโบนัส.pdf