Share Muse - Can't stop the move
Download
51.จุดเริ่มต้น
45.การกระตุ้นความรู้สึกตัว
02.แวกม่านอวิชชา
25.สรุปแนวปฏิบัติ
04.วฺิธีหาตัวผู้รู้
34.มายาขั้นสุดยอด
18.สังโยชน์10
74.ทำอย่างไรจิตจะตั้งหมั่น
62.สิ้นชาติขาดภพ
42.ติดอารมณ์กรรมฐาน
17.ตัวผู้เห็น
58.นันทิราคะ
71.สติตัด
59.เจ้ากรรมนายเวร
28.สภาวะไร้ตัวตน
10.ปล่อยผู้รู้
61.โสดาบันบุคคล
38.เครื่องเนินช้า
37.อัตตาหรืออนัตตา
68.แรงต้านจากกิเลส
72.ถอนอุปาทาน
67.ถอนความยึดมั่น
55.สถาวธรรม
22.ปล่อยจิตเป็นอิสระ
05.จิตระเบิดอารมณ์
36.วิปัสสนูและจิตตญาณ
03.แวกม่านอวิชชา
01.กล่าวนำรายการ
12.รูปราคะอรูปราคะ
44.ลำดับอารมณ์
56.ตื่นเถืดชาวพุทธ
64.อนุสัยของกิเลส
11.ดูดวงชะตา
46.รู้อย่างต่อเนี่อง
29.สงบแบบวิปัสสนา
23.ไม่ยึดมั่นในขันธ์
66.พลังสติ
70.จิตโพธิ (1)
70.จิตโพธิ
06.สติสัมปชัญญะ
31.มายาความรู้สึกตัว
24.สัมมาทิฏฐิ
16.ปล่อยผู้รู้
48.การทำสมาธิเบื้องต้น
47.นิพพานแค่เอื้อม
60.ธรรมะสำหรับคนจริง
32.รู้กายล้วนๆ
21.ละความยินดียินร้าย
07.เล่าแนวทางปฏิบัติ
40.สัญญาวิปลาส
54.ทดสอบบารมี
43.ปกติและผิดปกติ
30.เทคนิกการฝึกความรู้สึกตัว
15.เกาะรู้แล้วปล่อยผู้รู้
65.ถอนรากกิเลส
63.การเข้ากระแสพระนิพพา
41.ความรู้สึกตัวคืออะไร
20.อุปาทานขันธ์
53.กระแสพระรัตนตรัย
26.เหนือเซียนเหนือเทพ
49.การทำฌาน
13.อุปกิเลส
57.จิตอรหันต์
19.ยินดียินร้าย
39.รู้เหตุทุกข์
73.จิตอิสระ
35.การเห็นแจ้ง
50.อิทธิบาทธรรม4
09.หาตัวผู้รู้
08.รวมมรรคเป็นหนึ่ง
27.สักกายทิฏฐิ
69.ความต่างของวิปัสสนากับสมถะ
14.ไม่เห็นคุณค่าของผู้รู้
52.เตโชกัมมัฎฐาน
33.ปล่อยวางขันธ์5