Share Muse - Can't stop the move
Download
45.การกระตุ้นความรู้สึกตัว
51.จุดเริ่มต้น
02.แวกม่านอวิชชา
25.สรุปแนวปฏิบัติ
04.วฺิธีหาตัวผู้รู้
18.สังโยชน์10
34.มายาขั้นสุดยอด
74.ทำอย่างไรจิตจะตั้งหมั่น
62.สิ้นชาติขาดภพ
42.ติดอารมณ์กรรมฐาน
17.ตัวผู้เห็น
58.นันทิราคะ
71.สติตัด
59.เจ้ากรรมนายเวร
10.ปล่อยผู้รู้
28.สภาวะไร้ตัวตน
61.โสดาบันบุคคล
38.เครื่องเนินช้า
37.อัตตาหรืออนัตตา
68.แรงต้านจากกิเลส
72.ถอนอุปาทาน
67.ถอนความยึดมั่น
22.ปล่อยจิตเป็นอิสระ
05.จิตระเบิดอารมณ์
36.วิปัสสนูและจิตตญาณ
01.กล่าวนำรายการ
12.รูปราคะอรูปราคะ
44.ลำดับอารมณ์
56.ตื่นเถืดชาวพุทธ
64.อนุสัยของกิเลส
11.ดูดวงชะตา
46.รู้อย่างต่อเนี่อง
29.สงบแบบวิปัสสนา
23.ไม่ยึดมั่นในขันธ์
66.พลังสติ
70.จิตโพธิ (1)
70.จิตโพธิ
06.สติสัมปชัญญะ
31.มายาความรู้สึกตัว
24.สัมมาทิฏฐิ
16.ปล่อยผู้รู้
48.การทำสมาธิเบื้องต้น
47.นิพพานแค่เอื้อม
60.ธรรมะสำหรับคนจริง
32.รู้กายล้วนๆ
07.เล่าแนวทางปฏิบัติ
21.ละความยินดียินร้าย
40.สัญญาวิปลาส
54.ทดสอบบารมี
43.ปกติและผิดปกติ
15.เกาะรู้แล้วปล่อยผู้รู้
30.เทคนิกการฝึกความรู้สึกตัว
65.ถอนรากกิเลส
63.การเข้ากระแสพระนิพพา
41.ความรู้สึกตัวคืออะไร
20.อุปาทานขันธ์
53.กระแสพระรัตนตรัย
26.เหนือเซียนเหนือเทพ
49.การทำฌาน
13.อุปกิเลส
57.จิตอรหันต์
19.ยินดียินร้าย
39.รู้เหตุทุกข์
73.จิตอิสระ
35.การเห็นแจ้ง
50.อิทธิบาทธรรม4
08.รวมมรรคเป็นหนึ่ง
09.หาตัวผู้รู้
27.สักกายทิฏฐิ
14.ไม่เห็นคุณค่าของผู้รู้
69.ความต่างของวิปัสสนากับสมถะ
52.เตโชกัมมัฎฐาน
33.ปล่อยวางขันธ์5