Share Muse - Can't stop the move
Download
0 - Sri Dasavataram Introduction Slokam
1 - Sri Matsyavataram - Kethu Graham
2 - Sri Kurmavataram - Sani Graham
3 - Sri Varahavataram - Rahu Graham
4 - Sri Narasimhavatram - Kuja Gramham
5 - Sri Vamanavataram - Guru Graham
6 - Sri Parasuramavataram - Sukra Graham
7 - Sri Ramavataram - Surya Graham
8 - Sri Krishnavataram - Chandra Graham
9 - Sri Balaramavataram
11 - Phala Stuti
10 - Sri Kalkyavataram - Budha Graham
12 - Acknowledgement Slokam