Is owner
View only
Upload & Edit
Download
Share
Add to my account

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2

รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา 140101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

******************************************************************

คำชี้แจง ให้นักเรียน X เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1.สินค้าออกที่สำคัญของสุโขทัยคือข้อใด
1. ข้าว
2. อาวุธ
3. เครื่องเทศ
4. เครื่องสังคโลก

2. ข้อได้เป็นพระราชกกรณียกิจที่สำคัญด้านเศรษฐกิจของพ่อขุนรามคำแหง
1. ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทย
2. ทรงยกเว้นการเก็บภาษีจกอบ
3. ทรงให้สร้างพระแท่นมนังคศิลา
4. ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูก

3. สรีดภงส์ หมายถึงสิ่งใด
1. ถนน
2. สะพาน
3. ทำนบกั้นน้ำ
4. กำแพงเมือง

4. คำว่าปสานมาจากภาษาอะไร

1. ภาษาจีน
2. ภาษาอังกฤษ
3. ภาษาอินเดีย
4. ภาษาอินเดีย

5. ปสาน ในสมัยสุโขทัยหมายถึงอะไร
1. แม่น้ำ
2. ตลาด
3. ตะกร้า
4. ปราสาท

6. จุดประสงค์ของสุโขทัยในการส่งฑูตไปเยือนจีน คือข้อใด

1. ต้องการรับวัฒนธรรมจากจีน
2. ขอให้จีนช่วยปราบข้าศึก
3. ติดต่อในด้านการค้าขาย
4. ติดต่อขอพระพุทธสิหิงค์

7. ชาวสุโขทัยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งอย่างไร
1. สร้างตะพัง
2. สร้างท่อประปาส่งน้ำ
3. สร้างถังเก็บน้ำขนาดใหญ่
4. ปล่อยไปตามธรรมชาติ

8. เงินตราที่ใช้กันในสมัยสุโขทัยคือเงินในข้อใด
1. ธนบัติ
2. พดด้วง
3. เหรียญเงิน
4. ทองคำแท่ง

9. ข้อความใดในศิลาจารึกที่ว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้าหมายความว่าอย่างไร
1. สินค้าที่สำคัญคือช้างกับม้า
2. การเลี้ยงสัตว์เป็นสินค้าขายดี
3. รัฐสนับสนุนให้เลี้ยงช้างกับม้า
4. ราษฎรสามารถค้าขายได้อย่างอิสระ

10. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเศรษฐกิจที่สำคัญในสมัยสุโขทัย

1.เกษตรกรรม         

2. ค้าขาย

3. หัตถกรรม           

4. อุตสาหกรรม

11. กษัตริย์พระองค์สุดท้ายของอาณาจักรสุโขทัย คือใคร

1. สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 4

2.สมเด็จพระอินทราชา

3.สมเด็จพระรามาธิบดีที่1

4.สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

12. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไตรภูมิพระร่วง

1.มีอิทธิพลต่อจิตใจและความเชื่อของผู้คนในสมัยนั้น

2.เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ นรกสวรรค์

3.เป็นวรรณคดีเล่มแรกของไทย

4.พ่อขุนรามคำแหงทรงพระราชนิพนธ์

13. เมืองลูกหลวงในสมัยสุโขทัยตอนต้น คือเมืองใด

1.เวียงจันทน์      

2.เมาะตะมะ

3.บางฉลัง         

4.สระหลวง

14. การที่พ่อขุนรามคำแหงให้ประชาชนมาร้องทุกข์ต่อพระองค์โดยตรง เกิดผลดีอย่างไร

1.ทำให้ข้าราชการตั้งใจทำงาน

2.ทำให้ทราบปัญหาที่แท้จริง

3.ทำให้คดีความสิ้นสุดลง

4.ทำให้คดีความลดน้อยลง

15. เมืองใดไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคำแหง

1.ราชบุรี           

2.เพชรบุรี

3.กำแพงเพชร      

4.เชียงใหม่

16. ข้อใดไมใช่ปัจจัยในการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย

1.บ้านเมืองมีความอุดมสมบูรณ์

2.ขอมเสื่อมอำนาจ

3.มีชาวต่างชาติช่วยเหลือ

4.มีผู้นำที่เข้มแข็ง

17. อาณาจักรสุโขทัยตั้งขึ้นในพ..ใด และกษัตริย์พระองค์แรกคือใคร

1...๑๗๙๓ พ่อขุนบานเมือง

2. ..๑๗๙๒  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

3... ๑๗๘๑  พ่อขุนผาเมือง

4...๑๗๙๐  พ่อขุนรามคำแหง

18. ชุมชนใดที่อาศัยอยู่ภายใต้อิทธิพลของเขมร

1. ชุมชนชาวสยาม

2. ชุมชนมอญ

3. ชุมชนลาว

4. ถูกทุกข้อ

19. พุทธศตวรรษที่ 18 ผู้นำไทยคนใดที่ร่วมมือกันขับไล่เขมรออกไปได้สำเร็จ

1. พ่อขุนผาเมือง กับ พ่อขุนบางกลางหาว

2. พ่อขุนผาเมือง กับ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

3. พ่อขุนบางกลางหาว กับ พ่อขุนบานเมือง

4. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช กับ พ่อขุนบานเมือง

20. พ่อขุนผาเมืองสถาปนาใครเป็นกษัตริย์ปกครองกรุงสุโขทัย

1. พระยาเลอไทย

2. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

3. พระยาลิไทย

4. พ่อขุนบางกลางหาว21. กษัตริย์พระองค์แรกของกรุงสุโขทัยทรงมีพระนามว่าอย่างไร

1. พ่อขุนบานเมือง

2. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

3. พระยาลิไทย

4. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

22. พระมหากษัตริย์สมัยกรุงสุโขทัยมีทั้งหมดกี่พระองค์

1. 7 พระองค์

2. 8 พระองค์

3. 9 พระองค์

4. 10 พระองค์

23. งานหัตถกรรมในสมัยสุโขทัยที่ได้นำการผลิตมาจากชาวจีนคืออะไร
1. กระบุง
2. สรีดภงค์ 
3. สังคโลก
4. อิฐปูนสอ

24. นักเรียนรู้จักเรื่องราวในสมัยสุโขทัยได้ด้วยสิ่งใด

1. ภาพถ่าย
2. ภาพเขียนสีในถ้ำ
3. ศิลาจารึก่ำขุนรามคำแห่ง
4. คำบอกเล่าจากคนแก่ที่จังหวัดสุโขทัย

25. หลักฐานใดที่สามารถยืนยันได้ว่าสุโขทัยมีการทำสังคโลก

1. เตาทุเรียง
2. ศิลาจารึก
3. ถนนพระร่าง
4. ทำนบพระร่วง


26. อาชีพหลักของชาวสุโขทัยคืออาชีพใด
1. ค้าขาย
2. ก่อสร้าง
3. อุตสาหกรรม
4. เกษตรกรรม

27. ข้อใดคือคุณค่าของศิลาจารึกหลักที่ 1

1. พ่อขุนรามคำแห่งสร้างขึ้น
2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุโขทัย
3. เป็นศิลาจารึกที่เก่าแก่ที่สุด
4. เป็นวรรณกรรมที่สำคัญสมัยสุโขทัย

28. สีที่ใช้เคลือบชามสังคโลกศิลาดล คือสีใด

1. สีแดง
2. สีชมพู
3.สีไข่ไก่
4.สีน้ำตาล

29. ในขณะที่นักเรียนเข้าไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย นักเรียน ไม่ควรปฏิบัติอย่างไร
1. เก็บอิฐไว้เป็นที่ระลึก
2. จดข้อมูลไว้เพื่อศึกษา
3. เตือนเพื่อนไม่ให้ทิ้งขยะ
4. แนะนำเกี่ยวกับมารยากการเข้าสังคม

30. การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยเป็นหน้าที่ของใคร
1. ผู้ว่าราชการ
2. คนไทยทุกคน
3. ครูและนักเรียน
4. ตำรวจและทหาร

อให้นักเรียนทุกคน โชคดีในการสอบนะคะ